Verzekeringskantoor OniVa

Individuele Pensioentoezegging (Tak 21)

IPT Tak 21 Business First

Aanvulling van het wettelijk pensioen voor de zelfstandige bedrijfsleider Stortingen fiscaal aftrekbaar voor de onderneming Gewaarborgd rendement

Bent u zelfstandig bedrijfsleider? Dan ontvangt u uiteraard van uw bedrijf een maandelijkse vergoeding. Met een Individuele Pensioentoezegging of IPT kan het ook bijdragen aan uw aanvullend pensioen en tegelijk genieten van een voordelig belastingsregime. Uw onderneming sluit dan een verzekeringspolis af zodat u een bijkomend pensioen ontvangt bovenop uw wettelijk pensioen. Belangrijk als u weet dat dit voor zelfstandigen zeer bescheiden is (ongeveer 840 euro in 2014).

IPT: voor wie?

Een Individuele Pensioentoezegging kan afgesloten worden als u als zelfstandig bedrijfsleider een regelmatige maandelijkse vergoeding ontvangt. De toekenning van fiscale voordelen voor uw bedrijf en de toepassing van een verlaagde belastingvoet op het pensioenkapitaal kunnen enkel als er verschillende regels gerespecteerd worden.

Een Individuele Pensioentoezegging is moduleerbaar op basis van de noden en belangen van de begunstigde. Het is dus een krachtig instrument om een bedrijfsleider te motiveren en aan uw bedrijf te binden door een aantrekkelijk salarispakket.

Voordelen van een IPT

Fiscale voordelen

Een IPT heeft aanzienlijke belastingvoordelen voor de vennootschap en voor u als zelfstandig bedrijfsleider:

 • De premies betaald door de vennootschap zijn aftrekbaar als beroepskosten zolang de regel van 80% wordt nageleefd.
 • De zelfstandig bedrijfsleider krijgt op het einde van het contract een pensioenkapitaal dat, mits naleving van wettelijke voorwaarden, voordelig forfaitair belast wordt tegen 16,5%. Wordt het kapitaal gestort op de wettelijke pensioenleeftijd en bent u tot dan professioneel actief gebleven? Dan betaalt u slechts 10% belastingen. Dit uitgestelde pensioen is voordeliger dan een loonsverhoging waarop belastingen en sociale bijdragen moeten worden betaald.

Zekerheid

Een IPT biedt zelfstandige bedrijfsleiders heel wat garanties:

 • Voor zover de begunstigingsclausule geaccepteerd wordt, zijn de prestaties door u verworven. Ook bij een faillissement, overname of fusie hoeft u dus niets te vrezen.
 • De IPT van DVV is een Tak 21 universal life met een gewaarborgd rendement. Resultaat: uw aanvullend pensioen is gegarandeerd.

IPT op maat

U kunt een IPT volledig aanpassen aan uw situatie:

 • Aanvullende waarborgen bij arbeidsongeschiktheid: de vennootschap hoeft geen premie te betalen en u geniet van een gewaarborgd inkomen als u arbeidsongeschikt bent volgens de voorwaarden vastgelegd in de polis.
 • Aanvullende waarborg bij overlijden: de begunstigde die u hebt aangeduid, ontvangt dan:
  • ofwel het totale bedrag van de reserves
  • ofwel een bedrag vastgelegd in de polis met als minimum het totale bedrag van de reserves
 • Backservice: in bepaalde gevallen kan het bedrijf een inhaalstorting doen voor voorbije jaren om van een hoger extra pensioenkapitaal te genieten.
 • Voorschot voor de aankoop van een onroerend goed: u kunt een voorschot vragen op het pensioenkapitaal (tot 60% van de opgebouwde reserves) om een vastgoed gelegen in de Europese Economische Ruimte (Europese Unie+ IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) te kopen, te bouwen of te renoveren.

Looptijd en premie van een IPT

De minimale looptijd van een contract is 5 jaar. De overeenkomst moet van kracht blijven tot de datum van de effectieve oppensioenstelling van de aangeslotene, ook als die pas met pensioen gaat na de wettelijke maximumleeftijd (in principe 65 jaar op dit ogenblik). Zodra de aangeslotene met pensioen is, moet de overeenkomst vereffend worden.

U kiest de jaarlijkse premie volledig vrij. Weet wel dat er een minimum en maximum gelden:

 • Minimaal 500 euro (zonder bijkomende waarborgen), en minimaal 100 euro per storting.
 • Maximaal bedrag in functie van de regel van de 80% om te genieten van de fiscale aftrekbaarheid.
 • Voor meer informatie verwijzen wij naar de algemene voorwaarden van deze verzekeringspolis, die beschikbaar is bij uw DVV-consulent.
 • De bijzondere en de algemene voorwaarden primeren op de commerciële brochures.
 • Deze verzekeringsovereenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.