Verzekeringskantoor OniVa

Bedrijfsschade

Verzekering Bedrijfsschade

Levensverzekering van uw zaak: ook na grote schade komt uw bedrijfsresultaat niet in gevaar Vaste kosten en lonen van werknemers gedekt Mogelijkheid om ook andere kosten te dekken Vergoeding gedurende 6 tot 18 maanden, volgens uw noden

Waarom een verzekering Bedrijfsschade?

Een schadegeval kan enorme financiële gevolgen hebben voor uw bedrijf. Uw brandverzekering vergoedt dan wel de materiële schade, maar u moet nog altijd instaan voor de kosten om uw activiteit verder te zetten. Tegelijk zijn uw inkomsten veel lager of worden ze zelfs tot nul herleid. Vaak duurt het maanden vooraleer uw activiteiten opnieuw normaal verlopen. Gedurende die tijd kopen uw klanten elders, daalt uw omzet en stapelen uw vaste kosten zich op. Daarbovenop wordt u geconfronteerd met marketingkosten om te zorgen dat uw klanten terugkomen of om nieuwe klanten aan te trekken… Gelukkig kunt u dan rekenen op de verzekering Bedrijfsschade van DVV. Dankzij onze tussenkomst komt uw zaak niet in gevaar en beschikt u over een financiële buffer om uw activiteiten snel opnieuw op te starten. Uw bedrijfsresultaat is kortom verzekerd.

Goed om te weten:

 • Schade aan elektrische toestellen en installaties veroorzaakt door inwerking van elektriciteit is niet gedekt.
 • DVV vergoedt de schade niet aan de centrale besturingsorganen en informatieverwerkingsinstallaties en evenmin aan informatiedragers.
 • Wil u contractuele boetes voor vertraging in de levering of prestaties ook gedekt zien door uw verzekering? Dan moet u ze uitdrukkelijk verzekeren, anders kunnen we niet tussenkomen.
 • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
 • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

Basiswaarborgen van de verzekering Bedrijfsschade van DVV

Als een bedrijf geconfronteerd wordt met een aanzienlijk schadegeval, bestaat jammer genoeg de kans dat het de boeken moet neerleggen in de jaren na het schadegeval. De verzekering Bedrijfsschade van DVV is dan de levensverzekering van uw zaak. Dankzij deze verzekering kunt u de moeilijke periode overbruggen en uw activiteiten snel hernemen. We creëren met andere woorden de noodzakelijke voorwaarden zodat de invloed op uw bedrijfsresultaat beperkt blijft.

Vaste bedrijfskosten en lager bedrijfsresultaat

Deze waarborg vergoedt de vaste kosten van uw bedrijf, ook het loon van uw medewerkers (met bediendestatuut). De verzekering Bedrijfsschade van DVV helpt u dus om uw bedrijfsresultaat te behouden.

Het bedrijfsresultaat is het verschil tussen de omzet (aangepast aan wijzigingen van de goederenvoorraad) en de bedrijfslasten die nodig zijn om die omzet te realiseren. Deze bedrijfsresultaten omvatten de vaste en variabele bedrijfskosten, en de lonen.

Opties van de verzekering Bedrijfsschade van DVV

In sommige gevallen volstaat de vergoeding van de vaste kosten en van het slechtere bedrijfsresultaat niet om uw zaak draaiende te houden. Voor meer zekerheid biedt de verzekering Bedrijfsschade van DVV u bijkomende waarborgen.

Waarborg Lonen

Deze waarborg dekt de lonen van arbeiders die u wilt betalen ondanks de onderbreking of vermindering van uw activiteiten. De legale en extralegale bijdragen zijn ook gedekt. Er bestaan 2 formules:

 • Op enkelvoudige basis: de vergoeding wordt vastgelegd op basis van een verhouding tot het omzetverlies (als basis 100% of een andere basis).
 • Op dubbele basis: de vergoeding is vastgelegd volgens 2 percentages:
  • 100% van de te storten lonen gedurende een eerste periode vastgelegd door specifieke voorwaarden
  • lager percentage, ook vastgelegd door specifieke voorwaarden, tijdens de volgende periode

Waarborg Sociale verplichtingen

Bij een schorsing of een stopzetting van de arbeidscontracten voor arbeiders door een schadegeval, garandeert de polis de volgende Sociale verplichtingen:

 • Gewaarborgd weekloon: de lonen die wettelijk verschuldigd zijn gedurende 7 dagen bij technische werkloosheid van arbeiders
 • Opzeggingsvergoedingen wettelijk verschuldigd aan arbeiders

Waarborg Extra kosten

De waarborg Extra kosten dekt onder meer de contractuele boetes voor een laattijdige of niet-uitvoering van bestellingen, bijkomende uren, publiciteit, honoraria van experts van uw keuze...