Verzekeringskantoor OniVa

DVV Life Cover Pack

Spaar voor uw pensioen en uw uitvaart

Met de tak 21-levensverzekering DVV Life Cover Pack doet u aan pensioensparen en bouwt u een kapitaal op voor uw uitvaart. Ontdek er meer over.

Wat is DVV Life Cover Pack?

DVV Life Cover Pack is een tak 21-levensverzekering  waarmee u een aanvullend pensioen en een uitvaartkapitaal opbouwt. Op het moment dat u intekent, beslist u welk bedrag u wil voorzien voor uw uitvaart (min. 2.500 en max. 15.000 euro). Op basis daarvan worden de premies bepaald. 

Wat moet u weten over DVV Life Cover Pack?

Met DVV Life Cover Pack spaart u voor uw pensioen en uw uitvaart. Voor een maximaal fiscaal voordeel kan u pensioensparen en langetermijnsparen combineren. 

  Pensioensparen via DVV Life Cover Pack Pension Langetermijnsparen via DVV Life Cover Pack
Voor wie?
 • U wil een aanvullend pensioen opbouwen en belastingvermindering krijgen. 
 • U wil zorgen voor een kapitaal waarmee uw nabestaanden de begrafeniskosten kunnen betalen.

 

 • U wil een aanvullend pensioen opbouwen en uw belastingvoordeel maximaliseren (vooral interessant als u geen woonkrediet hebt of uw woonbonus nog niet volledig benut met uw woonkrediet). 
 • U wil zorgen voor een kapitaal waarmee uw nabestaanden de begrafeniskosten kunnen betalen.

 

Vanaf welke leeftijd kan u intekenen?  Vanaf 18 jaar. Vanaf 18 jaar.
Hoeveel kan u maximaal sparen? Tot 990 euro (bedrag voor 2020). Tot 2.390 euro, afhankelijk van uw netto belastbaar inkomen (bedrag voor 2020).
Hoeveel belastingvermindering krijgt u? Tot 288 euro (bedrag voor 2020). Tot 717 euro (bedrag voor 2020).
Hoe werkt het? U stort wat u wil wanneer u wil. De intrestvoet geldt voor iedere storting afzonderlijk: vroegere en toekomstige stortingen kunnen een verschillende intrestvoet krijgen, namelijk de intrestvoet die geldt op het moment van de storting. Weet wel dat u zich aan een minimale jaarlijkse storting moet houden om zeker te zijn van het voorziene bedrag voor de uitvaart.
Wat gebeurt er bij overlijden
 • Als u overlijdt voor uw pensioen, wordt het opgebouwde kapitaal uitgekeerd aan de begunstigden die u gekozen hebt.
 • Als u overlijdt na uw pensioen, wordt het uitvaartkapitaal uitgekeerd aan de begunstigden die u gekozen hebt.
Wat zijn de kosten? Instapkosten: maximaal 6% bij elke storting.
Beheerskosten: 0,10% per jaar (maandelijks afgehouden).
Uitstapkosten: normaal betaalt u geen uitstapkosten, behalve als u uw geld vervroegd wil opnemen. Weet dat dat niet aan te raden is omdat u dan zwaar belast wordt. Kiest u toch voor een vervroegde gedeeltelijke of volledige afkoop, dan moet u rekening houden met de volgende elementen: 
 • De uitstapkosten bedragen ofwel 75 euro (bedrag geïndexeerd volgens de consumptie-index ‘gezondheid’ met 1988 = 100) ofwel 5% van de poliswaarde, al naargelang het hoogste van de beide bedragen.
 • Voor het gedeelte van de poliswaarde dat overeenkomt met het ‘Pensioenkapitaal’, zijn de uitstapkosten tijdens de laatste 5 jaar voor de tussentijdse vervaldag 0%.
 • Voor het gedeelte van de poliswaarde dat overeenstemt met het ‘Uitvaartkapitaal’, verminderen de uitstapkosten met 1% per jaar tijdens de laatste 5 jaar die de 90e verjaardag van de verzekerde voorafgaan. Vanaf die verjaardag is de vergoeding dus 0.
Hoe wordt DVV Life Cover Pack belast? 
 • Zodra u voor een premie belastingvoordeel gekregen hebt, moet u rekening houden met een belasting op de uitkeringen. De belastingheffing varieert in functie van het fiscale stelsel en een aantal voorwaarden.
 • Voor wat betreft de successierechten zijn de Belgische wettelijke en reglementaire bepalingen van toepassing. 

Pensioensparen wordt op de volgende manier belast:

 • In principe: vervroegde taks van 8% op 60 jaar (in normale omstandigheden berekend op de waarde van het tegoed op 60 jaar), maar soms belastingheffing op de uitkering na 60 jaar aan 8% of 33% (afhankelijk van het geval).
 • Bij afkoop voor 60 jaar: belastingheffing aan 8% of 33% of marginale aanslagvoet (afhankelijk van het geval) + lokale opcentiemen/gemeentebelastingen.
 • Bij overlijden van de verzekerde voor 60 jaar: belastingheffing aan 8% + lokale opcentiemen/gemeentebelasting.

 

Langetermijnsparen (indien geen inpandgeving als waarborg voor een lening) wordt op de volgende manier belast:

 • In principe: vervroegde taks van 10% op 60 jaar (in normale omstandigheden berekend op de waarde van het tegoed op 60 jaar), maar soms belastingheffing op de uitkering na 60 jaar aan 10% of 33% (afhankelijk van het geval).
 • Bij afkoop voor 60 jaar: belastingheffing aan 10% of 33% of marginale aanslagvoet (afhankelijk van het geval) + lokale opcentiemen/gemeentebelastingen.
 • Bij overlijden van de verzekerde voor 60 jaar: belastingheffing aan 10% + lokale opcentiemen/gemeentebelasting.

 

Wat zijn de risico’s? Dit product bevat net zoals alle producten van tak 21 risico’s. Denk daarbij aan het kredietrisico  (bij faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico.